Top
IT dla biznesu

luty 2023

Dzień dobry, w związku z realizacją Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”, prosimy o złożenie oferty zgodnie z przesłanym zapytaniem ofertowym Termin składania ofert to 27.02.2023 godz 10:00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres siedziby Zamawiającego (BetterTrade sp. z o.o., ul. Krupnicza 2/4, 50-075 Wrocław) lub w formie elektronicznej na adres info@bettertrade.pl nie później niż do dnia 27.02.2023 godz 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 o